گروههاي آموزشي دوره دوم متوسطه  > آمادگی دفاعی
دوشنبه , 10 خرداد 1395
مشخصات اعضای گروه آموزشی درس آمادگی دفاعی استان

مشخصات اعضای گروه آموزشی درس آمادگی دفاعی استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 95-1394

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی کد پرسنلی سابقه ی خدمت تلفن همراه روزهای حضور ساعت   پست الکترونیکی  
فریبا حاتملو عضو گروه لیسانس ادبیات فارسی 50476980 21سال 09141149040 پنجشنبه 7/30الی 12/30 faribahatamloei @yahool.com
  کاظم خوشدل سرگروه  فوق لیسانس جغرافیای طبیعی  52023941 23سال  09149004419 پنجشنبه 7/30 الی 12/30 khoshdel8@tabrizu.ac.ir

رایانامه گروه درس آمادگی دفاعی نشانی  gadTehran@chmail.ir

شماره تلفن گروه های آموزشی استان :  35564143

شماره دور نگار:  04135565139

نام نام خانوادگی رئیس گروه تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه :  جناب آقای قاسملو

كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .