گروههاي آموزشي دوره دوم متوسطه  > آمادگی دفاعی
چهارشنبه , 15 مهر 1394
مشخصات اعضای گروه آموزشی درس آمادگی دفاعی استان

مشخصات اعضای گروه آموزشی درس آمادگی دفاعی استان آذربایجان شرقی در سال تحصیلی 95-1394

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی کد پرسنلی سابقه ی خدمت تلفن همراه روزهای حضور ساعت   پست الکترونیکی  
رعنا نجاتی عضو گروه لیسانس امور تربیتی متوسطه و راهنمایی 50528031 24 سال  09143096044 پنجشنبه 7/30الی 12/30 Najati1348 @gmail.com
  کاظم خوشدل سرگروه  فوق لیسانس جغرافیای طبیعی  52023941  22سال  09149004419 پنجشنبه 7/30 الی 12/30 khoshdel8@tabrizu.ac.ir

رایانامه گروه درس آمادگی دفاعی نشانی  gadTehran@chmail.ir

شماره تلفن گروه های آموزشی استان :  35569375

شماره دور نگار:  04135565139

نام نام خانوادگی رئیس گروه تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه :  جناب آقای قاسملو

كليه حقوق سايت به گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان آذربایجان شرقی تعلق دارد .